Meclis’te kabul edildi! El konulan mallar daha kolay elden çıkarılacak

İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AK Parti iktidarları periyodunda 23 farklı düzenlemeye husus olan ve 358 kere hususları değiştirilen İcra ve İflas Kanunu’na ait değişiklikler içeren torba teklifte, yurttaşların el konulan malları daha kolay elden çıkarılacak.

Teklif ile, iş yoğunluğunun yahut işçi sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin tertipli, uyumlu ve verimli bir halde çalışmasını sağlamak maksadıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları ortasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecek.

Bölge adliye mahkemesince istinaf müracaatının kesin olarak asıldan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üzerine, ayrıca sürece gerek kalmaksızın teminata husus olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf müracaatının temelden reddine ait karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının tesiri, temyiz yoluna başvurma mühletinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın değerini takdir edecek, icabında uzmana müracaat edebilecek. Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilecek.

Bir taşınır malla ilgili üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal koruma altına alınmayacak. Değer takdiri ve satış masraflarının, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten koruma sarfiyatının tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı hedefiyle yetki veriliyor. Borçlu, değer takdirinin bildiriminden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme mühleti yedi gün olacak.

Şahsî bağ kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine ters olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne yahut babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu konu ferdî bağlantı kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

İlam ve önlem kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak. İlam ve önlem kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen üzere uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek. Açık cezaevlerinde bulunan mahkumların müsaade müddeti 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılacak.

Cumhuriyet

Sevdiklerinle Paylaş: